Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ONDERDEEL A    ALGEMEEN

 

Artikel 1                                  (Toepasselijkheid)

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige verlening van diensten en/of leveringen van zaken van of met Unipro.

2.       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de contractspartij van Unipro wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.       Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen plaatsvinden indien uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

4.       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.

 

Artikel 2                                   (Aanbiedingen, offertes en prijzen)

1.       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en offertes van Unipro vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

2.       Alle prijzen in aanbiedingen of offertes van Unipro zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

3.       Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief btw.

4.       Het is Unipro toegestaan verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, brandstofkosten, vervoerskosten, opslagkosten, (de)montagekosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke), ontstaan na het uitbrengen van de aanbieding of offerte, aan de contractspartij van Unipro door te berekenen voor die diensten en leveringen die op dat moment nog door Unipro moeten worden verricht.

 

Artikel 3                                   (Totstandkoming van de overeenkomst)

1.         De overeenkomst komt pas tot stand nadat Unipro de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan haar contractspartij heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging of factuur dan wel door middel van een schriftelijke en door beide partijen ondertekende overeenkomst.

2.         Zolang Unipro de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel de overeenkomst nog niet door beide partijen voor akkoord is ondertekend, is Unipro gerechtigd de aanbieding of offerte te herroepen of wijzigen.

3.         Indien in de aanvaarding door de contractspartij van Unipro voorbehouden of wijzigingen in de aanbieding of offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Unipro schriftelijk aan haar contractspartij heeft bevestigd daarmee volledig en zonder voorbehoud te kunnen instemmen.

4.         Wijzigingen in de tot stand gekomen overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden na de totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 4                                   (Betaling en facturering)

1.         Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling in euro’s en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Unipro te zijn ontvangen op een door Unipro aangewezen bank- of girorekening. Deze termijn geldt als stipt en fataal.

2.         Indien de contractspartij van Unipro in gebreke blijft in de (tijdige) betaling van een factuur, dan verkeert zij van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde factuurbedrag.

3.         De contractspartij van Unipro is niet bevoegd op de betalingen aan Unipro enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen of te verrekenen.

4.         Indien de contractspartij van Unipro de hoogte van een factuur van Unipro betwist, dan schort dat de betalingsverplichting van de contractspartij niet op.

5.         Indien Unipro bij het in verzuim geraken van haar contractspartij overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen, waaronder begrepen aanmaningen, sommaties of incasso maatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de contractspartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 350,--. Ten aanzien van een particuliere contractspartij van Unipro worden de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht conform de wettelijke voorschriften.

6.         Unipro heeft steeds het recht om zekerheid voor de betaling te verlangen van haar contractspartij of vooruitbetaling te vorderen.

 

Artikel 5                                   (Levertijden, levering, aflevering en risico)

1.         Unipro spant zich in de overeengekomen termijnen aan te houden. Deze termijnen zijn echter geen fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan dient de contractspartij Unipro schriftelijk en deugdelijk in gebreke te stellen waarbij een minimale termijn van  veertien (14) dagen wordt gesteld.

2.         Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Unipro of van de door haar ingeschakelde derde(n).

3.         Ingeval (af)levering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 2 zullen de zaken worden (af)geleverd op de overeengekomen plaats(en) op de wijze als in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. De kosten hiervan, waaronder mede begrepen de transportkosten, komen volledig voor rekening van de contractspartij van Unipro.

4.         De zaken zijn voor rekening en risico van de contractspartij van Unipro vanaf het moment van levering zoals bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 6                                   (Niet-toerekenbare tekortkoming)

1.         De in artikel 5 genoemde levertijd of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Unipro door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

2.         Van overmacht aan de zijde van Unipro is sprake, indien Unipro na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 verhinderd wordt aan één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, sneeuwval, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, vertraging in de aanlevering van grondstoffen, of tijdens transport, niet werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid, of uitval van personeel, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risico van Unipro ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Unipro redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.

3.         Pas indien door overmacht de leveringen van zaken of andere diensten met meer dan twee (2) maanden worden vertraagd, zijn zowel Unipro als haar contractspartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke ontbindingsverklaring. De overeenkomst is ontbonden op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke verklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft Unipro, onverminderd het bepaalde in lid 4, slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten tot het moment waarop de ontbindingsverklaring de andere partij heeft bereikt.

4.         Ingeval door overmacht de resterende te leveren zaken of te leveren diensten van Unipro meer dan twee (2) maanden worden vertraagd is de contractspartij van Unipro niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding aan Unipro te voldoen voor de zaken of diensten die reeds door Unipro zijn geleverd dan wel zijn verricht, alsmede voor dat deel van de werkzaamheden of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt, of voor aflevering gereed kunnen worden gemaakt tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

 

Artikel 7                                   (Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring)

1.           Unipro verleent uitsluitend garantie op haar diensten en producten onder de voorwaarden en bedingen zoals opgenomen in de met de contractspartij van Unipro gesloten garantieovereenkomst.

2.           Buiten de situatie dat Unipro jegens haar contractspartij aansprakelijk is op basis van een verleende garantie als bedoeld in lid 1, waarbij de aansprakelijkheid van Unipro is beperkt overeenkomstig het bepaalde in de van toepassing zijnde garantievoorwaarden, is Unipro slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de contractspartij of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Unipro, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

3.           Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Unipro verzekerd is en slechts voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat, dan wel die schade waartegen zij redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Unipro geldende gebruiken.

4.           Tenzij de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld is Unipro evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade waaronder begrepen winst- of inkomstenderving en indirecte of gevolgschade waaronder begrepen immateriële schade, vertragingsschade en schade van derden.

5.           Ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel is Unipro nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende aflevering of verrichte dienst, zulks met een maximum van € 5.000,--.

6.           De contractspartij van Unipro is gehouden Unipro, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade als gevolg van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).

7.           Indien de contractspartij van Unipro één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst met Unipro of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Unipro en door haar ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Unipro op grond van de wet of op grond van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 8                                   (Eigendomsvoorbehoud)

1.           Alle afgeleverde of nog te leveren zaken blijven in eigendom van Unipro, totdat haar contractspartij de daarvoor overeengekomen prijs volledig heeft voldaan.

2.           Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de contractspartij van Unipro bevoegd de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en te leveren aan derden.

3.           Bij een doorverkoop als bedoeld in lid 2 is de contractspartij verplicht ten behoeve van Unipro op haar eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten en vorderingen.

4.           Ingeval Unipro in het kader van de tot stand gekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde zaken in eigendom van Unipro totdat haar contractspartij (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan.

5.           Zolang de eigendom op grond van de voorgaande leden nog niet op de contractspartij van Unipro is overgegaan, is zij buiten de situatie als bedoeld in lid 2 niet bevoegd de aan haar afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten te bezwaren.

6.           Vanaf het moment dat de contractspartij van Unipro op grond van artikel 4 of anderszins in verzuim is geraakt of Unipro goede grond heeft te vrezen dat zij in verzuim zal geraken, is Unipro bevoegd de aan de contractspartij afgeleverde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. De contractspartij is verplicht deze zaken op eerste verzoek van Unipro onverwijld aan haar terug te geven en daarvoor de noodzakelijke of vereiste medewerking te verlenen in de ruimste zin des woords. De kosten die met deze teruggave gemoeid zijn, komen voor rekening van de contractspartij van Unipro.

7.           De contractspartij van Unipro is, zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken nog niet aan haar is overgegaan maar zij al wel de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van (af)levering, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van Unipro individualiseerbaar zijn en blijven.

8.           De contractspartij van Unipro is verplicht de (af)geleverde zaken als bedoeld in lid 7 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan op eerste verzoek van Unipro ter inzage te geven, bij gebreke waarvan de contractspartij gehouden is alle daaruit voor Unipro voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 9                                   (Verzuim contractspartij van Unipro)

1.         Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze algemene voorwaarden is de contractspartij van Unipro van rechtswege in verzuim ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring, van toepassing verklaring van schuldsaneringsregeling, liquidatie van de onderneming, haar overlijden, of indien de contractspartij door beslaglegging of anderszins haar vermogen verliest.

2.         Unipro is in al deze gevallen bevoegd, met onmiddellijke ingang, en zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. Dit, onverminderd het recht op schadevergoeding.

3.         Indien Unipro van deze bevoegdheid gebruik maakt, is elke vordering op haar contractspartij direct opeisbaar.

 

Artikel 10                                 (Intellectueel eigendom)

1.           Unipro behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten inzake door Unipro ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s, tekeningen en modellen, (project)plannen, rapportages en producten of zaken en dergelijke, onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

2.           Het is de contractspartij van Unipro niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unipro de door Unipro verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen en dergelijke, te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze bestemd zijn en niet te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennisneming van derden te brengen.

3.           De contractspartij van Unipro vrijwaart Unipro voor alle aanspraken van derden ingeval van opdrachten van de contractspartij aan Unipro tot (re)productie van zaken of door deze verstrekte informatie of gegevens waar intellectuele eigendomsrechten van deze derden op rusten.

4.           Unipro is gerechtigd om de door haar geleverde zaken of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van contractspartij van Unipro af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van haar contractspartij of derden. Dit, zonder dat Unipro daarvoor enige vergoeding aan de contractspartij of een derde is verschuldigd.

 

Artikel 11                                 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter)

1.           Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

2.           Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Unipro, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.

 

ONDERDEEL B                            BIJZONDERE VOORWAARDEN ARTURO DESIGNVLOEREN

Artikel 12         (toepasselijkheid en hiërarchie)

1.           Deze bijzondere voorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden uit onderdeel A van toepassing ingeval en voor zover een Arturo designvloer van Unipro wordt ontworpen, ontwikkeld, verkocht, geleverd en/of aangebracht.

2.           Het bepaalde in onderdeel B van deze voorwaarden sluit de toepasselijkheid van het bepaalde in onderdeel A slechts uit voor zover daar in onderdeel B uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

3.           Ingeval van tegenstrijdigheden geldt de volgende rangorde, waarbij het eerstgenoemde voorrang heeft voor het daarna genoemde:

-      bepalingen uit de designovereenkomst en / of leveringsovereenkomst zoals in artikel 13 en/of artikel 14 bedoeld;

-      onderdeel B van deze voorwaarden;

-      onderdeel A van deze voorwaarden.

 

Artikel 13                                 (contractuele verhoudingen bij designovereenkomst)

1.           Ingeval de contractspartij van Unipro aan Unipro de opdracht verleent voor het ontwerpen en ontwikkelen van een Arturo design, zal Unipro als opdrachtnemer naar beste weten en kunnen een Arturo design, een vloerontwerp en vloerconcept dat is ontworpen en ontwikkeld door of namens de ontwerpers van de aan Unipro toebehorende Arturo ontwerpstudio, ontwikkelen. Op Unipro rusten in dit kader geen resultaatsverplichtingen.

2.           De verschuldigdheid van de ontwerpkosten voor het Arturo design alsmede de wijze van berekening en facturering daarvan worden vastgelegd in de designovereenkomst.

3.           Ingeval de contractspartij van Unipro randvoorwaarden of criteria stelt ofwel instructies, aanwijzingen en dergelijke geeft of wil geven waaraan het Arturo design zal moeten voldoen, dan is Unipro slechts gehouden daar rekening mee te houden bij het door haar te ontwerpen Arturo design, indien en voor zover deze expliciet zijn opgenomen en op heldere en begrijpelijke wijze zijn omschreven in de designovereenkomst.

4.           Eventuele randvoorwaarden, aanwijzingen, instructies of criteria en dergelijke van de contractspartij van Unipro als bedoeld in lid 3 tasten de artistieke onafhankelijkheid en vrijheid van Unipro niet aan om die naar eigen inzicht en vormgeving te vertalen of te implementeren in het door haar te vervaardigen Arturo design.

5.           Bij de beoordeling of Unipro de in lid 1 bedoelde opdracht juist dan wel naar behoren heeft vervuld, blijft de esthetische waarde buiten beschouwing.

6.           Unipro ontwerpt en ontwikkelt in eerste instantie een voorlopig Arturo design dat ter goedkeuring aan haar contractspartij wordt voorgelegd alvorens de Arturo applicateur, zijnde een applicateur opgeleid in het Arturo Trainingscenter van Unipro om Arturo designvloeren aan te brengen en door Unipro gecertificeerd als Arturo Application Partner, de daarop gebaseerde Arturo vloer aanbrengt krachtens de uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 15.

7.           Ingeval de contractspartij van Unipro het voorlopig design afkeurt, dan wordt aan Unipro ten minste een nadere termijn gegund van veertien (14) dagen om het voorlopig design nader aan te passen aan de wensen van de contractspartij. De contractspartij van Unipro is daarbij verplicht concrete aanwijzingen te geven in welk opzicht aanpassing gewenst is, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het in lid 4 bedoelde uitgangspunt.

8.           Een afkeuring als bedoeld in lid 7 impliceert geen tekortkoming en geeft de contractspartij van Unipro  geen recht op ontbinding, schadevergoeding of restitutie.

9.           Ingeval het voorlopige design na aanpassing (of herhaalde aanpassingen) als bedoeld in lid 7 opnieuw wordt afgekeurd en het niet tot een definitief design en/of niet tot een uitvoeringsovereenkomst komt, blijft de contractspartij van Unipro verplicht om de voor het Arturo design overeengekomen vergoeding aan Unipro te voldoen en is lid 8 van overeenkomstige toepassing.

10.         Voor het te ontwerpen Arturo design mag Unipro zonder voorafgaande toestemming van haar contractspartij naar eigen keuze en inzicht kunstenaars of derden inschakelen, tenzij die inschakeling leidt tot een aanpassing van de overeengekomen vergoeding.

11.         Alle intellectuele eigendomsrechten op het Arturo design en, voor zover die rechten tevens rusten op de feitelijk aangebrachte Arturo designvloer, op de Arturo designvloer blijven te allen tijde volledig en uitsluitend in eigendom bij Unipro. Het maken van kopieën of toepassen van het Arturo design in andere vorm, in andere ruimtes of locaties of het wijzigen van het design dan wel het anderszins verveelvoudigen of openbaar maken van het Arturo design is slechts toegestaan na voorafgaande en schriftelijke instemming van Unipro.

12.         Voor zover Unipro in het door haar ontworpen Arturo design gehoor heeft gegeven aan instructies, aanwijzingen, criteria en dergelijke als bedoeld in lid 3 en blijkt dat het door haar ontworpen Arturo design (mede) daardoor inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, vrijwaart de contractspartij Unipro voor aanspraken van derden uit dien hoofde.    

13.         Het is de contractspartij van Unipro niet toegestaan om het door Unipro ontwikkelde (goedgekeurde dan wel afgekeurde) Arturo design door een andere applicateur te laten aanbrengen dan een Arturo applicateur. Arturo vloeren mogen uitsluitend worden aangebracht door Arturo applicateurs.

14.         Ingeval en zodra Unipro constateert dat haar contractspartij in strijd handelt met het bepaalde in lid 13, is de contractspartij van Unipro direct en zonder nadere ingebrekestelling gehouden om al hetgeen de niet bevoegde applicateur heeft gepresteerd op zijn kosten volledig ongedaan te (laten) maken, bij gebreke waarvan de contractspartij van Unipro een direct en ineens opeisbare boete van € 500,-- per dag verschuldigd is voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat contractspartij van Unipro daarmee in gebreke blijft, in welk geval Unipro tevens gerechtigd is om die ongedaanmaking zelf te (laten) realiseren op kosten van de contractspartij van Unipro.

 

Artikel 14                                 (contractuele verhoudingen bij leveringsovereenkomst)

1.                     Leveringsovereenkomsten gesloten tussen Unipro en de Arturo applicateur verplichten Unipro alleen tot levering van de materialen die de Arturo applicateur heeft aangeschaft voor het verkopen, leveren en aanbrengen van een Arturo designvloer zoals omschreven in de leveringsovereenkomst. Op Unipro rusten slechts aanvullende verplichtingen voor zover dat uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is bedongen in de leveringsovereenkomst. 

2.                     Unipro is niet verantwoordelijk voor de aanschaf of keuzes van bepaalde materialen door de Arturo applicateur voor het aanbrengen van een Arturo vloer, ook niet ingeval Unipro een vloeradvies voor de betreffende eindafnemer van Unipro of voor een bepaald project heeft verstrekt. De Arturo applicateur is en blijft daarvoor zelf beslissingsbevoegd en eindverantwoordelijk. De Arturo applicateur is de partij met expertise aangaande het aanbrengen van Arturo vloeren op locatie. De expertise van Unipro heeft alleen betrekking op het ontwikkelen en produceren van de materialen die benodigd zijn om een Arturo vloer te kunnen aanbrengen op locatie.

3.                     Unipro aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor alle informatie, richtlijnen, bestekteksten, overzichten, adviezen, productbladen en dergelijke die zij heeft verstrekt dan wel ter inzage of als download bestand aanbiedt aan de Arturo applicateur en derden. Het gebruik van deze informatie (bronnen) geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de Arturo applicateur. Unipro staat dan ook niet in voor eventuele verschrijvingen, verouderde informatie en dergelijke.  

 

Artikel 15                                 (contractuele verhoudingen bij uitvoeringsovereenkomsten)

1.                     Uitvoeringsovereenkomsten gesloten tussen de Arturo applicateur en eindafnemer voor het verkopen, leveren en aanbrengen van een Arturodesign vloer,  worden altijd en uitsluitend aangegaan in eigen naam en voor eigen rekening en risico van de Arturo applicateur. De Arturo applicateur handelt daarbij nimmer als vertegenwoordiger of gevolmachtigde van Unipro.

2.                     Unipro is dan wel wordt nimmer zelf contractspartij bij de uitvoeringsovereenkomst. De Arturo applicateur vrijwaart Unipro voor aanspraken van de eindafnemer en derden uit dien hoofde.

3.                     De Arturo applicateur onthoudt zich van iedere gedraging – nalaten daaronder begrepen  - waardoor bij de eindafnemer of derden de indruk, de schijn dan wel het vertrouwen wordt of kan worden opgewekt dat:  (1) hij in naam van – of als gemachtigde handelt van Unipro, (2) Unipro (mede) contractspartij tegenover de eindafnemer zou zijn, dan wel (3) dat de eindafnemer uit enige andere hoofde rechtstreekse aanspraken of vorderingen heeft dan wel kan instellen tegenover Unipro.

4.                     De eindafnemer kan slechts rechtstreekse aanspraken of vorderingen instellen tegenover Unipro voor zover dat (1) expliciet en schriftelijk tussen Unipro en de eindafnemer is overeengekomen dan wel (2) voor zover dat expliciet voortvloeit uit een schriftelijk en origineel garantiebewijs dat Unipro aan de eindafnemer heeft verstrekt.

5.                     Voor zover Unipro op enigerlei wijze rechtstreeks contact heeft met de eindafnemer dan wel rechtstreeks materialen aflevert of een Arturo design rechtstreeks aan de eindafnemer verstrekt anders dan op grond van een designovereenkomst, handelt Unipro buiten het bepaalde in lid 4 altijd en uitsluitend als hulppersoon, alsmede in naam - en voor rekening en risico van de Arturo applicateur.

6.                     Unipro aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de uitvoering of nakoming van de uitvoeringsovereenkomst door de Arturo Applicateur, ook niet ingeval door of namens Unipro in dat kader een vloeradvies is verstrekt.  

7.                     Arturo designs worden altijd en uitsluitend ontwikkeld en verstrekt voor rekening en risico van de contractspartij van Unipro en/of de Arturo applicateur.

8.                     Uitsluitend de Arturo applicateur beoordeelt en beslist of het Arturo design daadwerkelijk is te realiseren tot - dan wel is aan te brengen als een Arturo vloer. Unipro aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het daadwerkelijk dan wel feitelijk toepassen van het Arturo design door of namens de Arturo applicateur, ook niet ingeval Unipro daarvoor een vloeradvies mocht hebben verstrekt.

9.                     Ingeval de Arturo applicateur bij de uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst hulppersonen wenst in te schakelen of één van diens daaruit voortvloeiende verplichtingen aan een derde wenst over te dragen, is dit slechts toegestaan nadat Unipro daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk haar toestemming heeft verleend.

 

ONDERDEEL C                            INLENING VAN PROFESSIONALS

Artikel 16                                 (toepasselijkheid en hiërarchie)

1.                     Deze aanvullende voorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden uit onderdeel A van toepassing ingeval en voor zover een inlener een inleenovereenkomst met Unipro heeft gesloten.

2.                     Het bepaalde in onderdeel C van deze voorwaarden sluit de toepasselijkheid van het bepaalde in onderdeel A slechts uit voor zover daar in onderdeel C uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

3.                     Ingeval van tegenstrijdigheden geldt de volgende rangorde, waarbij het eerstgenoemde voorrang heeft voor het daarna genoemde:

-      bepalingen uit de inleenovereenkomst;

-      onderdeel C van deze algemene voorwaarden;

-      onderdeel A van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 17                                 (inleenovereenkomst en uitgangspunten)

 

1.                     Unipro is te allen tijde bevoegd om de inleenovereenkomst dan wel terbeschikkingstelling van de professional (natuurlijk persoon al dan niet in dienst van Unipro) met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval zij de professional wegens dringende of klemmende redenen zelf moet inzetten voor haar eigen activiteiten. Onder dringende of klemmende redenen wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) gerekend een overmacht situatie als bedoeld in artikel 6 lid 2.

2.                     De professional verricht de werkzaamheden uitsluitend onder leiding en toezicht van de inlener. Unipro heeft geen toezicht op de werkplek dan wel op de door de professional te verrichten werkzaamheden. Op eerste verzoek van Unipro rapporteert de inlener over het functioneren van de professional.

3.                     Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Unipro, is het de inlener niet toegestaan de professional op zijn beurt  ter beschikking te stellen of door te lenen aan een derde (al dan niet buiten Nederland) dan wel de professional zelf in dienst te nemen of daartoe te bewegen.

4.                     Unipro is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de inlener of een derde indien zij, ongeacht de reden daarvan, de professional niet (meer) op dezelfde wijze of omvang als tevoren overeengekomen aan de inlener ter beschikking kan stellen, alsmede niet voor schade of kosten als gevolg van een doen of nalaten van de professional, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Unipro of van de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers. Alsdan is de aansprakelijkheid van Unipro beperkt conform artikel 7.

5.                     Tenzij Unipro dat tevoren schriftelijk aan de inlener kenbaar heeft gemaakt, is de professional nimmer bevoegd om in naam dan wel voor rekening of risico van Unipro te handelen.

6.                     Alle informatie die de professional aan de inlener verstrekt aangaande Unipro (zoals werkwijzen, activiteiten en dergelijke) dient de inlener vertrouwelijk te behandelen en mag hij uitsluitend toepassen in het kader van de terbeschikkingstelling.

7.                     Ingeval de inlener het bepaalde in lid 3 of 6 van dit artikel schendt, komt hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de inlener een direct en ineens opeisbare boete verschuldigd van            € 10.000,--, onverminderd het recht om aanvullende schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 18                                 (arbeidsomstandigheden)

 

1.                     De inlener draagt zorgt voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de professional in verband met de te verrichten werkzaamheden.

2.                     De inlener verstrekt de professional voldoende concrete en tijdige aanwijzingen en benodigde beschermingsmiddelen ter voorkoming van schade tijdens de uitoefening van werkzaamheden.

3.                     De inlener is tegenover de professional en Unipro aansprakelijk en uit dien hoofde gehouden de schade te vergoeden die de professional lijdt in het kader dan wel als gevolg van de terbeschikkingstelling, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de professional, dit onverminderd het bepaalde in artikel 7.

4.                     De inlener vrijwaart Unipro te allen tijde voor aanspraken van derden tegenover Unipro vanwege het niet nakomen van een verplichting uit de voorgaande leden. Unipro is bevoegd eventuele aanspraken tegenover de inlener uit dien hoofde te cederen aan een derde.

5.                     Indien de professional wordt geconfronteerd met een ongeval of ziekte, stelt de inlener Unipro daarvan onverwijld in kennis en zorgt ervoor dat er een deugdelijke ongevalsrapportage wordt opgemaakt en een afschrift daarvan aan Unipro wordt verstrekt.

6.                     De inlener is verplicht een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten dan wel in stand te houden voor de dekking van alle directe en indirecte schades als bedoeld in dit artikel alsmede als bedoeld in artikel 7. Op eerste verzoek van Unipro is de inlener gehouden kosteloos inzage te geven in de polis dan wel polisvoorwaarden dan wel bewijsstukken te verstrekken ter zake de betaling van premies.

Download Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden